Державне підприємство
"Тернопільський експертно‑технічний
центр Держпраці"

Послуги / Навчання та перевірка знань з питань охорони праці

Навчально-діагностичний відділ Державного підприємства "Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці є навчальним центром, який проводить навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання та у своїй діяльності керується Законом України "Про охорону праці",  «Типовим положенням про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України  від   26.01. 2005р.  №15,   іншими законодавчими та нормативними документами та Положенням про навчально-діагностичний відділ ДП «Тернопільський ЕТЦ».
ДП "Тернопільський ЕТЦ" створенo 25 січня 1999 року, навчальні послуги надаються згідно постійно діючого дозволу № 035.ПР.99р., виданого Комітетом по нагляду за охороною праці України від 05.03.1999р. та згідно Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, зареєстрованої в Управлінні Держпраці у Тернопільській області.

Навчання з питань охорони праці  - навчання працівників з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.
Навчання з питань електробезпеки та отримання (підтвердження) групи допуску з електробезпеки.
Спеціальне навчання – щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. При проведенні такого навчання навчальні плани та програми розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов і функціональних обов’язків працівників.
Теоретичне навчання слухачів проводиться в обладнаних навчальних класах. Всі напрямки навчання забезпечені необхідною навчально-методичною документацією. Постійно ведеться доповнення навчально-методичної документації згідно нових вимог та нормативів. Розроблені робочі навчальні плани, конспекти, перспективно-тематичні плани, плани уроків,  білети та тести для проведення кваліфікаційних екзаменів.
Для більш якісного навчання з питань охорони праці використовується низка відеофільмів на теми: «Законодавство України про охорону праці», «Електробезпека», «Гігієна праці», «Долікарська допомога», «Пожежна безпека» та навчально-контролюючий комп'ютерний програмний комплекс "Охорона праці", розроблений Науково-виробничим підприємством "ПРОТЕК". Також у відділі є в наявності бібліотека нормативно-правових актів і посібників з  охорони праці.
           Викладацький склад становлять інспектори Управління Держпраці в Тернопільській області, Фонду соціального страхування України в Тернопільській області, експерти технічні ДП «Тернопільський ЕТЦ», які пройшли навчання з питань охорони праці у ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та за участю Тернопільської обласної ради профспілок.
          В навчальному класі для оперативного доступу до інформації змонтовані  стаціонарні стенди з таких тем:
 - Закон України про охорону праці;
 - Система управління охороною праці;
 - Пожежна безпека;
 - Електробезпека;
 - Перша долікарська  допомога при нещасних випадках;
 - Навантажувально-розвантажувальні роботи;
 - Експлуатація посудин, що працюють під тиском;
 - Безпека робіт в газовому господарстві.
 
Групи формуються на основі заявок від фізичних осіб - підприємців, організацій, установ та підприємств області. На кожну групу складається  розклад занять. Ведуться журнали обліку навчання.
Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання, проводиться відповідно до п.4.4, п. 5.2, п.5.3  «Типового положення про порядок проведення  навчання і перевірки знань з питань охорони праці» комісією Держпраці, Управління Держпраці у Тернопільській області по екзаменаційних білетах, які охоплюють весь програмний  матеріал для різних категорій працівників.
Сучасні методики та програми навчання з питань охорони праці дозволяють враховувати специфіку підприємства замовника і  тим самим забезпечити найбільш ефективне навчання, щоб запобігти нещасним випадкам на виробництві.
У результаті проходження навчання ви отримаєте комплексні знання щодо специфіки роботи в галузі охорони праці і пожежної безпеки та особливостей отримання групи допуску з електробезпеки, проходженні спеціального навчання – щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
 
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці при виконанні робіт з підвищеною небезпекою:
В Україні одночасно діють три переліки робіт підвищеної небезпеки. Ці переліки створювались для відповідних нормативних актів з охорони праці, а тому вони включають різну кількість робіт з підвищеною небезпекою.
На сьогодні чинними є:

  1. Перелік робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-2.24-05), затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15. Цей перелік включає 137 робіт підвищеної небезпеки.

  2. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки (Додаток 2 -18 робіт та Додаток 6 - 19 робіт до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107)

  3. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23 вересня 1994 р. № 263/121 (13 видів робіт).

В окремих випадках, передбачених п. 5.7 Типового положення, проводиться позачергове навчання та перевірка знань з питань охорони праці.
Позачергове навчання та перевірка знань з питань охорони праці проводиться:
• при переведенні працівника на іншу роботу;
• після нещасного випадку;
• при змінах чи прийнятті нових нормативно-правових актів та в інших випадках.
 
Особам, які  під  час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається витяг з протоколу та посвідчення про перевірку знань з питань  охорони  праці.  При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік  основних  нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

 
Для зручності замовників навчання може організовуватись на виробництві із застосуванням гнучкого графіка навчання.
 

Бланки заявок та усі необхідні документи можна знайти у розділі "Навчально-діагностичний відділ"